white haven

some like their white beige or grayish.
some prefer their white white.